bind 설치

2014.02.19 11:40

소울 조회 수:3408

yum -y install bind
yum -y install bind-utils
yum -y install bind-chroot
yum -y install caching-nameserver

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
9 국가별 도메인 코드 소울 2016.09.27 2403
8 통신사별 DNS 서버 주소 소울 2015.08.13 3466
7 rev 파일 예시 소울 2014.02.19 3856
6 네임서버 변경 반영시간안내 소울 2014.02.19 3877
5 국가도메인 ~ 소울 2014.02.19 3306
4 Ubuntu12.04 리부팅시 resolv.conf 정보 날아갈때 소울 2014.02.19 3234
3 recursion no 소울 2014.02.19 3371
» bind 설치 소울 2014.02.19 3408
1 퓨니코드 확인 소울 2014.02.19 3165